Общи условия за ползване на сайта
на

„Ренус България“ ООД
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Ренус България” ООД, ЕИК: 121065340, наричано по-долу “Ренус”, от една страна, и лицата, ползващи сайта, находящ се на интернет адрес http://www.homedelivery.bg, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта на интернет адрес http://www.homedelivery.bg. При използване на сайта http://www.homedelivery.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес http://www.homedelivery.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

ДЕФИНИЦИИ:  

„Общи условия” – означава настоящите Общи условия.

„Доставчик” – означава търговско дружество “Ренус България” ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 121065340. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел IX от Общите условия.

„Сайт”– означава интернет адрес http://www.homedelivery.bg.

„Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта.

„Услуга/и” – означава услугите предлагани от Доставчика на сайта.

Заявка– означава заявката на Потребителя за определени избрани от него услуги.

„Цена на услугата” – означава цената за извършване на услугата, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

I. Предлагана услуга

На сайта http://www.homedelivery.bg потребителят може да намери информация относно предоставяната от доставчика услуга. Също така потребителят може да отправя запитвания чрез сайта , които не представляват договор за предоставяне на услуга.

Цената на предоставяната услугата се определя от Доставчика. Освен ако не е договорено друго, цената на услугата не включва застраховка, митнически или какъвто и да е тип такси наложени от държавните институции. Всички допълнителни разходи са за сметка на Потребителя.

 1. Отговорност на доставчика

Приемайки заявка, Доставчикът се задължава да я изпълни следвайки инструкциите на Потребителя.

Отговорността на Доставчика е ограничена до 50 евро за всяка щета или загуба. Стойността на щетата или загубата следва да бъде доказана от Потребителя, чрез представяне на документи за покупка и т.н.

В случай , че Потребителят желае да увеличи степента на отговорност на Доставчика, то Потребителят ще трябва да декларира предварително стойността на поверения товар и да доплати допълнително. Увеличаването на отговорността на Доставчика не е равносилно на застраховка, тъй като съществуват изключения , които не позволяват ангажирането на отговорността на Доставчика. Поради този факт, Ви препоръчваме да сключите застраховка чрез нас , или самостоятелно в компания по Ваш избор.

Доставчикът не е отговорен, ако щетата или загубата по товара са причинени от:

 • Пожар независимо от причината за него.
 • Война, нападение, кражба, заложническа криза, гражданска война, тероризъм, бунтове, стачки, форсмажорни обстоятелства, или други обстоятелства, които Доставчикът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да преодолее.
 • Ползуване на отворени, непокрити с брезент превозни средства, когато това е било изрично уговорено и вписано в товарителницата;
  Липса или дефект на опаковката, при стоки, които поради самото си естество са изложени на разваляне или повреда, когато не са опаковани или са лошо опаковани;
 • Пакетиране, натоварване, подреждане или разтоварване на стоката от изпращача или получателя или от лица, действуващи за сметка на изпращача или получателя;
 • Естеството на някои стоки, застрашени било от цялостна или частична загуба, било от повреда, като счупване, ръжда, вътрешно увреждане, изсушаване, изтичане, нормално разпадане или от действията на червеи или гризачи;
 • Недостатъчност или неточност на маркировката или на номерата на колетите;
 • Превоз на живи животни.
 • Щети и липси на товари , които не са били опаковани и разопаковани от Доставчика.
 • Щети и липси по бижута, часовници, диаманти и ценни метали, пари, монети и други предмети с колекционеркса стойност, освен когато Доставчикът е изразил предварително в писмена форма , че приема да носи отговорност за тези предмети след като е бил изцяло информиран за вида и стойността на предметите.
 • Щети по предмети , които са дефектни.
 • Щети по растения.
 • Щети по храни и напитки
 • В случай, че Доставчикът не е допуснал грешка и не е подходил виновно или небрежно при изпълнението на услугата, то неговата отговорност не може да бъде ангажирана.
 • Доставчикът не отговаря за конфискувани от държавните служби товари.

Доставчикът отговаря за забавяне на услугата само ако е допуснал небрежност и ако получателят докаже причинена щета от това забавяне. При всички положения, отговорността за забавяне не може да бъде повече от цената на услугата.

Доставчикът не отговаря за щети нанесени на имущество , което не му е поверено за транспортиране, освен ако не е проявил небрежност.

В случай, че Доставчикът нанесе щети по поверената стока, или по други предмети, изпълнявайки инструкциите на Потребителя, то Доставчикът не е отговорен за тези щети и загуби.

III. Предявяване на рекламация

Когато получателят е получил стоката, без да е установил състоянието й съвместно с Доставчика или е направил възражения пред Доставчика най-късно в момента на доставянето, ако се касае за явни липси и повреди, или в срок от седем дни, считано от доставянето (празничните и неделните дни не се броят), ако се касае до скрити липси и повреди, като посочи общото естество на липсата или повредата, счита се, до доказване на противното, че е получил стоката в състоянието, описано в товарителницата. Тези възражения трябва да са направени писмено, когато се касае до скрити липси или повреди.
Когато състоянието на стоката е установено съвместно от получателя и Доставчика, резултатът от тази констатация може да бъде оспорван само, ако се касае за скрити липси или повреди и ако получателят е направил писмени възражения пред Доставчика в срок от седем дни, без да се броят празничните и неделни дни, считано от деня на констатацията.
3. Забавата при доставянето може да даде основание за обезщетение само, ако в срок от двадесет и един дни от деня на представяне на стоката на разположение на получателя, е била отправена писмена рекламация до Доставчика.
Датата на доставянето или според случая, тази на констатацията, или тази на предоставяне на разположение, не се брои в предвидените в този член срокове.
Доставчикът и получателят си предоставят взаимно всички необходими улеснения и полезни проверки.

 1. IV. Право на задържане на товари

Ако Потребителят не е платил изцяло дължимата сума по настоящия договор, Доставчикът има право да задържи поверените товари до изплащането на цялото задължение. Задължението може да включва и всички допълнителни разходи , които доставчикът е платил от името на Потребителя. Всички разходи по съхранението на задържаната стока са за сметка на Потребителя.

 1. Изпълнение на услугата

Доставчикът има пълна свобода в избора на методите за извършване на предлаганата услуга, включително и свободата да избере маршрут, превозно средство и т.н. В случай, че не е договорено друго, Доставчикът има право да използва превозните средства за предоставяне на услугата и на други клиенти – да извършва групиране на пратки.

 1. VI. Компетентен съд и приложим закон

Всички спорове между страните се решават от Българския съд и са предмет на българското право.

 

A PROPOS DE NOUS

Nous sommes une équipe énergique, dynamique et flexible avec une riche expérience dans le domaine du transport des meubles et du déplacement d’équipement et ameublement de votre ancien domicile ou votre lieu de travail jusqu’à votre nouveau domicile ou bureau. Les collaborateurs de Rhenus Bulgarie OOD offrent à leurs clients une solution optimale, simple et efficace.

Promotions

CONTACTS – BUREAU CENTRAL

 • Rhenus Bulgaria LTD
 • Adresse : 1, Blvd Brussels, Sofia
 • Tél : 0700 14 111
 • E-mail: info@homedelivery.bg